Algemene Voorwaarden van Het Lichtje, gevestigd te SON

Versie geldig vanaf 06-12-2009

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Het Lichtje. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Het Lichtje. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Het Lichtje behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Het Lichtje erkend.

1.4 Het Lichtje garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Het Lichtje bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Het Lichtje zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de doorHet Lichtje geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 9%/19% BTW.

 

4. Zichttermijn / beroepingsrecht

4.1 Herroepingsrecht.

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, webwinkel Het Lichtje t.a.v. K.M.W. Janssen, Brederodestraat 3, 5691 XN te SON (email: info@hetlichtje.nl)  via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier (op te vragen via info@hetlichtje.nl of te downloaden via internet: https://www.acm.nl/sites/default/files/old_publication/publicaties/12754_modelformulier-ontbinding-herroeping-2014.pdf ) voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Wij nemen de kosten van het terugzenden van de goederen niet voor onze rekening. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Het Lichtje er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken van Het Lichtje.

4.3 Het herroepingrecht geldt niet voor:

• diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen

• goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft

• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

• voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen

• audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken

• de levering van kranten en tijdschriften

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Het Lichtje, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Het Lichtje. Het Lichtje houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 Het Lichtje respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Het Lichtje maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

6. Garantie

6.1 Het Lichtje garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

6.2 De garantietermijn van Het Lichtje komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Het Lichtje is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Het Lichtje) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Het Lichtje. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Het Lichtje schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Het Lichtje gegrond worden bevonden, zal Het Lichtje naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Het Lichtje en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Het Lichtje) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Het Lichtje gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Het Lichtje voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Het Lichtje is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Het Lichtje in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Het Lichtje en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

 

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Het Lichtje zich het recht voor de

aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Het Lichtje slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Het Lichtje gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Het Lichtje kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat

de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Het Lichtje en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door

Het Lichtje op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Het Lichtje behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

 

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Het Lichtje gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

10. Overmacht

10.1 Het Lichtje is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Het Lichtje alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Het Lichtje behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Het Lichtje gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Het Lichtje bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

11. Aansprakelijkheid

11.1 Het Lichtje is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Het Lichtje aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Het Lichtje zolang de afnemer de vorderingen van Het Lichtje uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Het Lichtje wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan,waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door Het Lichtje geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Het Lichtje of een door Het Lichtje aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Het Lichtje haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Het Lichtje zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Het Lichtje.

 

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Het Lichtje en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Den Bosch kennis, tenzij Het Lichtje er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Betaling en Verzenden

Betaling

Als u een bestelling plaatst bij Het Lichtje, kunt u het aangegeven factuurbedrag via Ideal betalen.

Zodra het verschuldigde bedrag is bijgeschreven zal uw bestelling in orde en klaar voor verzending worden gemaakt. U krijgt dan per mail bericht dat uw bestelling verzonden is inclusief de barcode om uw bestelling via internet te kunnen volgen.

Verzenden

Verzending

Verzending gebeurt via DHL en in sommige gevallen via postnl.

Verzendkosten

U kunt kiezen voor het standaard tarief van DHL, te weten € 6,45 (tarief 1)voor pakketpost of het verzekerd tarief van DHL, te weten € 8,95 (tarief 2). Bij een keuze voor het eerstgenoemde tarief (tarief 1) is uw pakket niet verzekerd en is het risico van verzenden altijd voor rekening van de consument. Uiteraard kunt u daarom ook kiezen om uw pakket verzekerd te laten verzenden conform tweede genoemd tarief (tarief 2), waarbij het risico van verzenden voor rekening van DHL komt. Bij bedragen boven de € 50,-- adviseert Het Lichtje om in ieder geval voor tarief 2 te kiezen, uw bestelling is dan verzekerd.

Onder rembours verzenden is niet mogelijk.

Productinformatie

Met zorg wordt de productinformatie van ieder product door ons vastgelegd. Mocht er naar uw mening toch iets niet kloppen, wilt u dan zo vriendelijk zijn om dit aan ons te melden. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan foutieve of onvolledige informatie.

Privacy verklaring  webwinkel Het Lichtje                                                       

Karin Janssen verwerkt persoonsgegevens van geïnteresseerden die zich aanmelden voor de nieuwsbrief van webwinkel Het Lichtje en/of een bestelling plaatsen bij webwinkel Het Lichtje en alle andere aspecten die te vinden zijn op de website van
www.hetlichtje.nl. Het betreft hier de voornaam, achternaam, adres (straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats), telefoonnummer, land van herkomst, BTW nummer, bedrijfsnaam en het emailadres. In deze privacyverklaring legt ze uit waarom en op welke manier ze jouw persoonsgegevens verwerkt.

Bij eventuele vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen (ook voor het laten verwijderen van jouw gegevens)  via info@hetlichtje.nl  en via 0499-465571.

Via aanmeldingen voor de nieuwsbrief van webwinkel Het Lichtje en/of bestellingen via webwinkel Het Lichtje heeft Karin Janssen niet de intentie om gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Ze kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is (geboortedatum wordt immers niet geregistreerd). Ze raadt ouders aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen. Dit om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Indien je vermoedt dat Karin Janssen  zonder toestemming de persoonlijke gegevens van een minderjarige heeft verzameld, kun je contact met haar opnemen via info@hetlichtje.nl . Ze zal in deze gevallen de informatie onmiddellijk verwijderen.

Karin Janssen verwerkt eerdergenoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:


U heeft het recht om alle persoonlijke informatie op de pagina "Mijn account" te wijzigen en te verwijderen.

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Karin Janssen doet haar uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het haar weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met haar opnemen via info@hetlichtje.nl  of via 0499-465571.

  • Informatie en inzage: uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens ze van jou verwerkt. Ze vertelt je dan ook graag meer over het hoe en waarom ze die gegevens verwerkt.
  • Rectificatie: heb je het idee dat ze verkeerde gegevens van jou heeft? Laat het haar meteen weten, dan past ze het aan.
  • Beperking: heb je het idee dat ze jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerkt, dan kun je die verwerking ook laten beperken.

Daarnaast kun je ook:

  • Je toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailtjes. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met haar opnemen. Dit kan via info@hetlichtje.nl

Hoe lang bewaart Karin Janssen je persoonsgegevens?

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor Karin Janssen de gegevens heeft gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen via info@hetlichtje.nl .

De persoonsgegevens, verstrekt via deze registratie, worden niet met derden gedeeld.

Karin Janssen beveiligt persoonsgegevens

Karin Janssen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn en/of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@hetlichtje.nl .

In alle gevallen waarin je wenst dat je NA goedkeuring (aanvinken van het vierkantje) alsnog je gegevens wil laten verwijderen, neem dan direct contact op met haar via: info@hetlichtje.nl